Privacyverklaring Body-line.nu

Body-line.nu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken uw gegevens, omdat u gebruikt maakt van onze diensten.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen administratie en met betrekking tot die gegevens zijn de werknemers van Body-line.nu verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Zonder deze gegevens kan behandeling niet plaatsvinden.

Uw NAW-gegevens worden gebruikt voor het maken van de afspraak en uw factuur. Uw emailadres en telefoonnummer gebruiken wij voor het maken, bevestigen of annuleren van afspraken, het sturen van facturen of overig contact ten aanzien van afspraken en facturen. Alle andere gegevens ten behoeve van behandelingen zullen uitsluitend gebruikt worden met het doel om het succes van de afslankbehandeling te volgen. Deze gegevens zien op: tailleomvang, buikomvang, beenomvang, heupomvang, vet- en vochtpercentage, spiermassa en cellulite (hierna Meetgegevens).

De verwerking van de voorgaande gegevens vindt plaats op de rechtsgrond uitvoering van een overeenkomst en met uw toestemming. Uw meetgegevens worden vernietigd binnen een half jaar na de beëindiging van uw behandeling. Uw NAW-gegevens worden twee jaar na beëindiging van uw behandeling vernietigd, behoudens als de wet voorschrijft dat wij uw gegevens langer moeten bewaren.

U heeft het recht om ons een verzoek tot inzage, verbetering of verwijderen/wissen van uw gegevens te doen, alsmede een verzoek tot beperking van de verwerking van uw gegevens. Wij zullen vervolgens uw verzoek conform de voorwaarden zoals te vinden in de AVG beoordelen en beantwoorden.

Body-line.nu noch haar medewerkers delen persoonsgegevens met derden, behoudens indien daartoe wettelijke verplichting bestaat. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Body-line.nu  zijn bewerkingsovereenkomsten gesloten om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Body-line.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om naar aanleiding van de verwerking van persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Voor vragen, verzoeken en opmerkingen kunt u contact opnemen met Anita Kischemöller info@body-lineamersfoort.nu of telefoonnummer: 06-12130789