Algemene Voorwaarden Body-line.nu

 1. Toepasselijkheid
  1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Body-Line.nu en een cliënt en de uitvoering daarvan.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling.

 1. Verplichting Body-Line.nu
  • Body-Line.nu neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Bij de volgende contra-indicaties wordt er geen behandeling uitgevoerd:

–          Zwangerschap/ of bezig met zwanger worden.

–          Het geven van borstvoeding;

–          vrouwen met een koperen spiraal;

–          Hart en/of vaatziektes;

–          een onlangs doorgemaakte beroerte;

–          Grote vochtophopingen;

–          Kanker

–          Pacemaker.

 1. Verplichting Cliënt

4.1       De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Body-Line.nu worden verteld.

4.2       In elk geval de volgende informatie is van belang en moet worden vermeld:

–           Zwangerschap/of bezig met zwanger worden;

–           Het geven van borstvoeding;

–           vrouwen me een koperen spiraal;

–           Hart en/of vaatproblemen;

–           Een onlangs doorgemaakte beroerte;

–           Grote vochtophopingen;

–           Pacemaker.

 1. Aansprakelijkheid

5.1       Body-Line.nu is niet aansprakelijk voor het niet behaalde resultaten, aangezien het resultaat afhankelijk is van veel factoren waarop Body-Line.nu geen invloed heeft.

5.2       Body-Line.nu is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

5.3       Body-Line.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

5.4       Body-Line.nu is niet aansprakelijk in een situatie waarin sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Body-Line.nu, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Afspraken

6.1       De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Body-Line.nu melden.

6.2       Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Body-Line.nu het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen behoudens in geval van overmacht door cliënt.

6.3       Indien de cliënt later komt dan de afgesproken tijd komt, mag body-Line.nu de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

6.4       Body-Line.nu moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden, behoudens in geval van overmacht.

 1. Persoonsgegevens & privacy

7.1       De cliënt voorziet Body-Line.nu vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Body-Line.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

7.2       Body-Line.nu neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een fysieke klantenkaart. De meetgegevens worden op een apart formulier verwerkt.

7.3       Body-Line.nu vernietig het formulier met meetgegevens een half jaar na de afloop van de behandeling. Het formulier met de persoonsgegevens gegevens wordt vijf jaar na afloop van de behandeling vernietigd.

 1. Prijs en betaling
  • Body-Line.nu vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  • De cliënt betaalt:
 • Voor een proefbehandeling of losse behandeling: direct na afloop contant of via pinbetaling;
 • Voor een kaart of abonnement: het bedrag voorafgaand aan de eerste behandeling via pinbetaling of bankoverschrijving;
 • Voor een halfjaarabonnement: het bedrag voorafgaand aan de eerste behandeling. Gespreide betaling van een halfjaar abonnement is mogelijk na instemming van Body-Line .nu.

8.4       Behandeling vindt enkel plaats in geval van tijdige betaling.

8.5       Abonnementen eindigen automatisch na de laatste behandeling.

8.6       Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal aangekochte kaarten, abonnementen en cadeaubonnen

8.7       Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar, en gaat in op de datum van aanschaf.

8.7       Kaarten en abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander.

 1. Geldigheid kaarten, abonnementen en cadeaubonnen

9.1       Een 10-rittenkaart geeft recht op 10 behandelingen.

9.2       Een halfjaarabonnement geeft recht op 28 behandelingen.

9.3       De looptijd van een cadeaubon heeft een geldigheidsduur en gaat in op de datum zoals vermeld op de bon zelf.

 1. Klachten

10.1     Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Body-Line.nu.

10.2     Body-line.nu moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

10.3     een klacht schrot de betalingsverplichting van een cliënt niet op.

 1. Garantie

11.1     Is er na de proefbehandeling in totaal (dus gemeten over de verschillende zones) niet minimaal 4 centimeter afname, dan hoeft deze proefbehandeling niet betaald te worden.

 1. Beschadiging en/of diefstal

12.1     Body-Line.nu heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 • Body-Line.nu meldt diefstal altijd bij de politie.
 1. Behoorlijk gedrag

13.1     De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen.

 1. Toepasselijk recht

14.1     Op elke overeenkomst tussen Body-Line.nu en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2     De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd bij Body-Line.nu en worden altijd gelezen door cliënt.